Obory a témata

Ukázky nejvíce poptávaných oborů a témat:

Podnikání:

 • Podnikatelský plán pro start-up i existující podnik (mise a vize, strategie, marketingový plán, finanční plán, výrobní plán, operační plán, plán řízení kvality, plán výzkumu a vývoje, studie proveditelnosti, hodnocení rizik...).
 • Situační analýza (Makro a Mikro prostředí, SLEPT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, Analýza zákazníků neboli tržní segmentace, Analýza konkurence, SWOT).
 • Hodnocení investičních projektů (Současná čistá hodnota - Net Present Value, Index rentability - Profitability Index, Vnitřní výnosové procento - Internal Rate of Return).
 • Prodej a prodejní taktiky, nákup a jeho taktiky.
 • Etika podnikání, etické kodexy, společenská zodpovědnost.
 • A další.

Management:

 • Strategický management, risk management, řízení inovací, systémy řízení procesů a další.

Marketing:

 • Analýzy a návrhy marketingového mixu.
 • Marketingová komunikace (BTL - Přímá komunikace, CRM - Customer Relationship Management, ATL - mediální kampaně atd.).
 • Vývoj značek.
 • Oborový marketing (HORECA, cestovní kanceláře, marketing destinací cestovního ruchu, bankovnictví, regionální politika a plánování...).
 • Marketingový výzkum - např. výzkum spokojenosti zákazníků, mystery shopping.
 • A další.

Média:

 • Obsahová analýza. 
 • Rozbory kampaní, titulů.
 • Politický marketing.
 • A další.

Makroekonomie:

 • Politiky EU a jejich provádění, harmonizace ekonomiky ČR s EU, daně, zaměstnanost, HDP a další.

Personalistika a vzdělávání:

 • Řízení lidských zdrojů, popisy pracovních míst, profesní dovednosti, systémy vzdělávání a kariérního růstu, talent management, motivační programy.
 • Osobnostní rozvoj, klíčové dovednosti, jejich hodnocení a rozvoj, stres a jeho zvládání, syndrom vyhoření, emoční inteligence.
 • A další.

Právo:

 • Rešerše, dohledávání judikatury, autorské texty.
 • Např. ochrana osobních údajů, policejní provokace, korupce, právo v marketingové komunikaci a další.

Historie:

 • Rešerše i vlastní autorské texty v podobě podkladů.
 • Výzkum sekundárních i primárních dat. Kódování a třídění dat (historické dokumenty).

Přírodní vědy:

 • Rešerše publikací na akademických webech.
 • Autorské texty ve vybraných oborech.
 • Možnost kompletace materiálů od různých specialistů, vědeckých pracovníků atd.: příprava poptávky, vytipování a kontaktování konkrétních specialistů, zadání projektu a jeho management., úprava materiálů a kompletace celého projektu na zakázku.

Odpadové hospodářství


Ekologie


Statistika

A mnoho dalších oborů. Např.: 
 • Mezinárodní vztahy, bezpečnostní management.
 • Geografie.
 • Filozofie.
 • Religionistika.
 • Zdravotnictví, ošetřovatelství.
 • Psychologie - např. zvládání mezní situace, dopady rozvodu atd.
 • Logopedie.